Voor al uw binnen en buitenreclame
Algemene  levering-en betalingsvoorwaarden GB reklame te schiedam
ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop gesloten tussen GB reklame & Montage
Gedaan jegens aangegaan met derden (nader koper ).
ARTIKEL 2 - AANBIEDING EN OVEREENKOMST
Alle offerten, prijsopgaven en adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk andersovereengekomen.Een ontwerp van GB reklame mag niet door derde gebruikt worden anders zullen er onkosten
Verrekend worden met de koper. Een overeenkomst tussen GB reklame en een koper komt van pas tot stand ,wanneer GB reklame een opdracht van koper schriftelijk bevestigd of wanneer koper een
Onherroepelijk aanbod van GB reklame schriftelijk aanvaard. Ingeval de opdracht van koper nog onduidelijkheden bevat omtrent bepaalde voorwaarden/delen van de overeenkomst pas tot stand
Wanneer de door GB reklame verstuurde opdracht bevestiging door de koper akkoord getekend geretourneerd wordt en aan overeengekomen aanbetaling is voldaan.In geval GB reklame aan een
Koper een offerte heeft verstrekt en het tussen partijen om welke reden dan ook niet tot een overeenkomst komt.Dan vervallen alle plichten van GB reklame .Wijzigingen in de overeenkomst
Komen op dezelfde manier tot stand als het sluiten van de overeenkomst zelf. Indien door onverwachte omstandigheden of door onjuiste / onvolledige uitlatingen van de zijde van de koper de kostprijs
Van de overeengekomen dienst/koop voor GB reklame stijgt.Dan is GB reklame gerechtigd deze extra kosten c.q meer werk apart in rekening te brengen en is de koper gehouden dit te betalen
Onder de in de overeenkomst c.q algemene voorwaarde genoemde voorwaarde ,
ARTIKEL 3 - LEVERTIJD
De in de overeenkomst vermelde levertijd is indicatief,en geenszins een fatale termijn .Wanneer de genoemde levertijd is verstreken, dan kan de opdrachtgever GB reklame een termijn van minimaal
Drie weken zal gunnen om alsnog te presteren.
ARTIKEL 4 - ONUITVOERBAARHEID  VAN DE OPDRACHT
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst deze door GB reklame niet kan worden uitgevoerd ten gevolgen van omstandigheden die aan GB reklame bij de tot standkoming van de
Overeenkomst niet bekend waren,zijn beide partijen verplicht de overeenkomst in de zin aan te passen dat zij voor GB reklame voor een vergelijkbaar  kostprijs alsnog uitvoerbaar is zolang de omstandigheden
Voortduren heeft GB reklame het recht om nakoming van haar verplichtingen op grond van de overeenkomst op te schorten en zij is niet verzuim,wanneer zij ten gevolge van dergelijke omstandigheden
Tijdelijk verhindert is haar verplichtingen na te komen.Onder omstandigheden als in het vorige lid genoemd wordt ook verstaan ten aanzien van de productie van de lichtreclames werkstaking bij
GB reklame of bij aanleverbedrijven ,brand of een ander onvoorzienbare calamiteit, ten aanzien van de montage geldt als dergelijke omstandigheid ook werkstaking bij GB reklame of haar hulp personen
Belemmerende weer omstandigheden, niet bereikbaarheid van de werkplek met een hoogwerker of steiger indien dit is gewenst en belemmerend handelen of na laten van derden.
ARTIKEL 5 - MONTAGE
De koper dient er voor te zorgen dat GB reklame en / of haar hulp personen ongestoord  hun werkzaamheden kunnen verrichten. daartoe dient de koper er onder meer voor te zorgen dat er voldoende
Ruimte en gelegenheid is voor de monteurs om hun werkzaamheden te verrichten  en dat  de monteurs toegang hebben tot de voor hun werkzaamheden relevante ruimtes,waaronder begrepen de
Zekeringskast /aardlekschakelaar.Werkzaamheden vallen tot stand en met de werk schakelaar of eerste lasdoos en de elektrische installatie hierna zal het geheel onder een elektronische installatie berdijf
Vallen en zo de verdere afhandeling van de voeding van de lichtbak of neon,doos letters installatie. Wanneer de montage door niet aan GB reklame toe te rekenen oorzaken op enige wijze wordt vertraagd,is
GB reklame gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten bij de koper in rekening te brengen.Tot meerkosten worden onder andere gerekend kosten die ontstaan door dat de montage niet onder de
Gewone werktijd kan geschieden.Alle montage werkzaamheden boven de 7 meter worden verricht  met hoogwerker of kraan deze kosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.
ARTIKEL 6 - RECLAME’S EN GARANTIE
De koper verliest alle rechten en bevoegheden die hem ten dienste staan op grond van onvolkomenheden / gebrekkigheid van de geleverde zaak of de montage van deze zaak,wanneer niet is voldaan
Aan de vereisten van onderstaande bepalingen.De koper dient bij het gereed komen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden door de monteurs naar behoren zijn
Vervuld.Alle verpligtingen uit de overeenkomst welke  GB reklame heeft,Zullen zijn beeindigd en voldaan wanneer de in het bovenstaande lid genoemde controle heeft plaatsgevonden en de montage
Door de koper is geaccordeerd,behoudens en voor zover er spraken is van een situatie zoals in het volgende  lid omschreven. indien de koper aantoont dat hij een gebrek  redelijkwijs niet heeft kunnen
Ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid dient hij binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij GB reklame te reclameren en deze de gelegenheid te bieden een
Eventueel gebreken te herstellen binnen een daartoe nader te stellen redelijke termijn van minimaal 3 weken. Eventuele in de overeenkomst opgenomen garantie bepalingen  vervallen wanneer de gebreken
Zijn ontstaan door normale slijtage ,onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig  of onjuiste onderhoud of gebreken welke zich voordoen na wijzeging of reparatie door anderen dan GB reklame
Of haar hulp personen.De garantie  geldt slechts indien de opdrachtgever  jegens GB reklame heeft voldaan,dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.
ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID
GB reklame aanvaardt geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor door of namens koper uitgewerkt ontwerp. De koper vrijwaart GB reklame voor alle aanspraken van derde,welke
Door derde jegens GB reklame geldend worden gemaakt op grond van het GB reklame op aanwijzing van de koper gemaakte ontwerp c.q door de koper gewenste beeld merken, teksten andere uitingen
In de lichtreclame. GB reklame kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door koper,die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan GB reklame (of haar hulp personen )
Toe te rekenen tekortkoming.in geen geval komen voor schadevergoeding in aanmerking de schade die het gevolg is van tijdens of door de montage werkzaamheden opgetreden storing in de aanvoer
Van elektriciteit of een ander storing in de bedrijfsvoering van de koper.GB reklameis niet aansprakelijk voor schade die door of tijdens de uitvoering van het werk of montage van een geleverde
Lichtreclame wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt. Tenzij er spraken is van opzet of grove schuld
Van ( hulp personen van ) GB reklame.Eventuele door GB reklame te vergoeden schade kan in ieder geval nooit meer bedragen dan het bedrag waarvoor GB reklame is verzekerd,dan wel het
Met uitgevoerde overeenkomst gemoeide factuurbedrag.
ARTIKEL 8 - BETALING
Betaling dient te geschieden ten kantore van GB reklame,dan wel op een door GB reklame aangeduide bank-of girorekening tenzij anders overeengekomen dient de betaling te geschieden
Binnen 14 dagen na onvangst van de factuur,of schriftelijk anders te zijn overeengekomen.GB reklame is altijd gerechtigd. Alvorens te leveren of met de levering of de nakoming van de opdracht
Voort te gaan, ,een daartoe strekkend en schriftelijke verklaring de overeenkomst te ontbinden,onverminderd het recht van GB reklame tot vergoeding van onkosten en winstverdeling,tevens
GB reklame gerechtigd is.ingeval de opdrachtgever in gebreken is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen,de werkzaamheden op te schorten,met gelijktijdige verlenging van de
Overeengekomen levertijd.De koper is slechts gerechtigd om vorderingen van GB reklame te verrekenen met vorderingen van de koper op GB reklame,wanneer deze vordering door GB reklame
Vooraf goedgekeurd  en niet wordt betwist. Wanneer koper niet betaald binnen de daartoe gestelde betalingstermijn  zal koper in verzuim zijn,zonder dat daartoe  een schriftelijk in gebreek stelling van de klant
Van GB reklame is vereist. GB reklame is dan gerechtigd aan de koper een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente,evenwel met een minium van 3% per maand
Waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt gerekend als een volle maand .Naast de hierboven genoemde rentevergoeding is de koper,indien hij niet (tijdig) aan GB reklame betaald
( buitengerechtelijke ) incassokosten en administratiekosten van € 10,00 euro verschuldigd. Deze kosten worden door partijen gesteld op 15% van het door de koper verschuldigde
(inclusief de hierboven genoemde rente ) met een minium  van € 200,00 euro. Klachten over facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.Ingeval een dergelijke
Klacht niet wordt ingediend zal de factuur zonder protest zijn ontvangen behouden.
ARTIKEL 9 - AFSPRAAK
Voor afzeggen van geplande afspraken dient u voor 24 uur te melden,meld u zich binnen de 24 uur af dan zijn wij ge noodzaak een halve dag in rekening te brengen incl. BTW
ARTIKEL 10 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
1 - Het nederlands recht is op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met GB reklame van toepassing.
2 - Alle geschillen zullen in eerste aanleg worden gebracht voor een bevoegde rechter in het arrondissement te Rotterdam   
IBAN :N105 ABNA 0500 4029 06
BANK ABN-Amro Nr 500 402 906

KvK Nr: 24326055
B.T.W Nr: NL 134.006.288 B.01
GB reklame & Montage
GB digifotografie
GB stickerdesign

Sommelsdijksestraat 14
3114PR Schiedam
Tel.: 06 524 780 56


E-mail: info@gbreklame.nl
         Info@gb-reklame.nl
         Info@gb-digifotografie.nl
         Info@gb-stickerdesign.nl